Gatis Pīpkalējs - multimediju mākslinieks
m u l t i m e d i j u   m ā k s l i n i e k s

CD
web dizains
grafiskais dizains
rūpnieciskais dizains
reklāma uz auto
izstāžu stendi
animācija
Objekti no izstādes "Kaste".

"Dzeltenais meklētājs"

"Oranžais meklētājs"

"Zilais meklētājs"
Karogturētāji.